České dráhy,
státní organizace

ČD

TR 10

TARIF ČESKÝCH DRAH PRO VNITROSTÁTNÍ PŘEPRAVU
CESTUJÍCÍCH A ZAVAZADEL


Schváleno rozhodnutím ředitele
odboru osobní dopravy a přepravy DOP
dne 5. června 2000
č.j. 57842/2000


Účinnost od 15.12.2002

OBSAH


Záznam o změnách
Seznam použitých značek a zkratek
Vysvětlení pojmů

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Kapitola I - Určené podmínky
Kapitola II - Druhy jízdného

ČÁST DRUHÁ - TARIFNÍ PODMÍNKY

Kapitola I - Tarifní vzdálenost
Kapitola II - Cena za přepravu
  A. VÝPOČET JÍZDNÉHO
  B. DOPLATKY
  C. PŘEPLATKY

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ JÍZDNÉ

Kapitola I - Obecné podmínky
  A. UPLATNĚNÍ NÁROKU
  B. PRŮKAZ NA SLEVU
Kapitola II - Zvláštní jízdné pro děti
Kapitola III - Zvláštní jízdné pro důchodce
Kapitola IV - Zvláštní jízdné pro důchodce - účastníky odboje
Kapitola V - Zvláštní jízdné pro osoby těžce postižené na zdraví (držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P) a přeprava jejich průvodců
Kapitola VI - Zvláštní jízdné pro rodiče (soudem stanovené opatrovníky) k návštěvě zdravotně postižených dětí umístněných v ústavech na území ČR
Kapitola VII - Zvláštní jízdné pro poslance a senátory Parlamentu ČR a soudce Ústavního soudu ČR

Non c’č bisogno di andare fino al casino Italia per giocare a poker on line legale! Scopri tutti i siti autorizzati su Italia d’Azzardo!

ČÁST ČTVRTÁ - OBCHODNÍ NABÍDKY

Kapitola I - Obecné podmínky
  A. UPLATNĚNÍ NÁROKU
  B. PRŮKAZ NA SLEVU
  C. JÍZDNÍ DOKLAD
Kapitola II - Zákaznické jízdné
Kapitola III - Zlevněné jízdné
  A.TRAŤOVÉ JÍZDENKY
  B. OBLASTNÍ JÍZDENKY
  C. SÍŤOVÉ JÍZDENKY
  D. ČASOVÉ PŘÍPLATKY NA VLAKY VYŠŠÍ KVALITY
  E. ZPÁTEČNÍ SLEVA
  F. ČD TIP
  G. SLEVA PRO SKUPINY
  H. VLAK PLUS
  CH. SLEVA PAJ
  I. RELAČNÍ SLEVA
  J. KILOMETRICKÁ BANKA 2000
  K. JUNIOR TOUR
  L. JUNIOR PAS
  M. JUNIOR PAS - ISIC
  N. SENIOR PAS
Kapitola IV - Zvláštní vlaky v osobní přepravě
  A. POSILOVÉ VLAKY A VOZY
  B. ZVLÁŠTNÍ VLAKY A VOZY
  C. NOSTALGICKÉ VLAKY
  D. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

CENÍKY k TR 10

CENÍK 1: Ceník zákaznického jízdného

CENÍK 2: Ceníky obchodních nabídek ČD
  A. Zlevněné jízdné zpáteční
  A. Zlevněné jízdné jednoduché
  B. Průkazy na slevu
  C. Kilometrická banka 2000
  D. Junior tour
  E. Traťové, oblastní, síťové jízdenky a časové příplatky na vlaky vyšší kvality týdenní obousměrné
  F. Traťové, oblastní, síťové jízdenky a časové příplatky na vlaky vyšší kvality měsíční obousměrné
  G. Traťové jízdenky týdenní a měsíční jednosměrné
  H. Traťové, oblastní, síťové jízdenky a časové příplatky na vlaky vyšší kvality čtvrtletní obousměrné
  I. Sleva PAJ

CENÍK 3: Ceníky obyčejného jízdného

CENÍK 4: Ceník zvláštního jízdného

CENÍK 5: Ceník příplatků a rezervačních dokladů

CENÍK 6: Globální ceny pro vlak SC

CENÍK 7: Ceníky za přepravu zavazadel a zásilek ČD - Kurýr
  A. Spoluzavazadla
  B. Cestovní zavazadla
  C. Kombinovaný doklad - jízdní kolo
  D. Zásilky ČD - Kurýr

CENÍK 8: Ceník přepravného za psy

CENÍK 9: Ceník přirážek a poplatků
  A. Ceník přirážek za porušení přepravních podmínek
  B. Ceník smluvních poplatků

CENÍK 10: Ceník prodejných tiskopisů

ZÁZNAMY ZMĚN
Číslo Číslo vyhlášky PTV Číslo jednací Obsah Platí od Provedl
1. 60/37-38/00 59180/00 ČD TIP 24.9.00  
2. 10/3-4/2001 59809/00 Změna č.2 28.1.01  
3. 16/7-8/2001 55461/01 strana 15/16 28.1.01  
4. 35/21-22/2001 56668/01 Změna č. 4 10.6.01
5. 93/51-52/2001 59247/01 Změna č. 5 1.1.02
6. 1/1-2/2002 60946/01 Změna č. 6 27.1.02
7. 38/21-22/2002 57071/02 Změna č. 7 16.6.02
8.   60194/02 Změna č. 8 15.12.02

SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK

CK ČD Cestovní kancelář Českých drah
ČD České dráhy, státní organizace
ČR Česká republika
DOP ČD Divize obchodně provozní ČD, odštěpný závod
EC EuroCity (vlak vyšší kvality mezinárodní sítě)
Ex Expres (vlak vyšší kvality)
IC InterCity (vlak vyšší kvality)
IDS Integrovaný dopravní systém
MOP Malá osobní pokladna
OPŘ ČD Obchodně provozní ředitelství Českých drah
POP Přenosná osobní pokladna
PTV Přepravní a tarifní věstník
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů ČR o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu číslo 175/2000 Sb.
Sb. Sbírka zákonů České republiky
SC SuperCity (vnitrostátní vlak vyšší kvality)
TCV Společný mezinárodní předpis pro přepravu cestujících a zavazadel
SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou osobní dopravu
TR 10 Tarif ČD pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel
TR 11 Tarif pro přepravu kurýrních zásilek v systému ČD Kurýr
TR 14 Tarif lanových drah
ZTP Průkaz pro osobu zvlášť těžce postiženou na zdraví
ZTP/P Průkaz pro osobu zvlášť těžce postiženou na zdraví, jejíž stav vyžaduje doprovod

VYSVĚTLENÍ POJMŮ

POJMY
Dovozné Cena za přepravu zavazadla.
Jízdné Cena za přepravu osoby.
Jednoduché jízdné Jízdné jedním směrem.
Neobsazená stanice Stanice, ve které není zřízena výdejna jízdních (přepravních) dokladů nebo je u použitého vlaku uzavřena, případně byl povolen nástup do vlaku bez jízdních/přepravních dokladů.
Obsazená stanice Stanice, ve které je zřízena výdejna jízdních (přepravních) dokladů, pokud není u použitého vlaku uzavřena nebo nebyl povolen nástup do vlaku bez jízdních (přepravních) dokladů.
Osobní údaje Jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození adresa; prokazují se osobním dokladem cestujícího vydaným orgánem státní správy (např. občanský průkaz, cestovní pas, povolení k trvalému pobytu atd.).
Peážní přeprava Vnitrostátní přeprava, u které část přepravní cesty vede po tratích cizích železničních správ nebo jiných železničních dopravců.
Pohraniční bod Tarifní bod na rozhraní dvou železničních správ (ležící na státní hranici).
Pověřený zaměstnanec ČD - zaměstnanec ČD vybavený kontrolním odznakem, oprávněný k odbavení cestujících a ke kontrole jízdních dokladů;

- průvodčí nebo zaměstnanec ČD pověřený jeho povinnostmi oprávněný ke kontrole jízdních dokladů a k odbavení cestujících, osobní pokladník nebo zaměstnanec ČD pověřený jeho povinnostmi oprávněný k odbavení cestujících a zaměstnanec ČD oprávněný dávat cestujícím pokyny a příkazy.
- zaměstnanec ČD oprávněný dávat cestujícím pokyny a příkazy.
Oprávnění dokládá pověřený zaměstnanec ČD průkazem, vzory průkazů jsou k nahlédnutí u těchto zaměstnanců ve vzorníku.

Přepravné Dovozné za cestovní zavazadlo spolu s dalšími poplatky s přepravou zavazadla souvisejícími a cena za přepravu psa
Přirážka

Částka, která se vybírá dle Zákona o dráhách za porušení přepravních podmínek stanovených PŘ z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví cestujících nebo jiných osob, bezpečnosti a plynulosti veřejné osobní dopravy a z hlediska zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy.

Přirážka k jízdnému Částka, která se vybírá k jízdnému dle Zákona o dráhách, neprokáže-li se cestující na výzvu pověřeného zaměstnance ČD platným jízdním dokladem.
Sleva Snížené jízdné nebo dovozné, poskytované při splnění vyhlášených podmínek.
Stanice Místo s výpravním oprávněním pro osobní přepravu (železniční stanice i zastávka).
Tarifní uzel Sdružení několika stanic v rámci jedné obce se shodnými tarifními kilometry a způsobem odbavení. Tarifní uzly jsou zveřejněny v platném jízdním řádu.
Vlaky osobní dopravy Kategorie zahrnující vlaky osobní, spěšné a rychlíky s různými podmínkami použití v rámci zlevněného a zvláštního jízdného a v rámci použití v systémech IDS.
Vlaky vyšší kvality Kategorie zahrnující vlaky osobní dopravy SuperCity, EuroCity, InterCity a Expres, na které se vztahují zvláštní tarifní podmínky.

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Kapitola I

Určené podmínky


1. Tarif a určené podmínky se řídí platným cenovým výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž ČD poskytují výkony veřejné vnitrostátní železniční pravidelné přepravy se řídí podle zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění, vyhlášky ministerstva dopravy a spojů číslo 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu ve znění dalších vyhlášek (dále jen "PŘ").

2. V cenách uvedených v TR 10 je zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 5%, pokud není uvedeno jinak.

3. ČD zveřejní podle §13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ceníky a podmínky pro jejich použití.

Zaměstnanci ČD jsou povinni na požádání informovat cestující o ustanoveních TR 10 a předložit jej k nahlédnutí.

4. TR 10 je platný pouze ve znění všech změn a dodatků k němu vydaných a vyhlášených v PTV.

5. - 9. Neobsazeno.

Kapitola II

Druhy jízdného

10. Zákaznické jízdné je jízdné se slevou poskytovanou v rámci obchodních nabídek ČD. Zákaznické jízdné je uvedeno v Ceníku 1.

11. Zlevněné jízdné je jízdné se slevou v rámci obchodních nabídek ČD, poskytované po splnění stanovených podmínek. Zlevněné jízdné je uvedeno v Ceníku 2.

12. Zvláštní jízdné je cena za přepravu cestujících v 1. nebo 2. vozové třídě, stanovená výměrem Ministerstva financí ČR pro vyjmenované skupiny cestujících. Zvláštní jízdné je uvedeno v Ceníku 4.

13. Obyčejné jízdné je cena regulovaná výměrem Ministerstva financí ČR za přepravu cestujících v 1. nebo 2. vozové třídě pro cestující, kteří nevyužijí zákaznické, zlevněné nebo zvláštní jízdné. Obyčejné jízdné je uvedeno v Ceníku 3.

14. Bližší podmínky uplatnění jednotlivých druhů jízdného jsou obsaženy v příslušných kapitolách TR 10.

15. - 17. Neobsazeno.

ČÁST DRUHÁ

TARIFNÍ PODMÍNKY

Kapitola I

Tarifní vzdálenost

18. Pro výpočet jízdného, dovozného a přepravného jsou rozhodné tarifní kilometry uvedené v traťových tabulkách platného jízdního řádu ČD, případně v odkazech pod těmito tabulkami. Tarifní kilometry přísluší stanovovat ČD.

19. Tarifní vzdálenost mezi stanicemi, které jsou uvedeny v jízdním řádu na trati stejného čísla, se vypočítá vzájemným odečtením údajů jejich kilometrické polohy.

20. Tarifní vzdálenost mezi stanicemi, které nejsou uvedeny na stejné trati, se vypočítá jako součet dílčích vzdáleností mezi: - nástupní stanicí a první styčnou (přestupní) stanicí dvou tratí
- styčnými (přestupními) stanicemi jednotlivých tratí
- poslední styčnou (přestupní) stanicí a cílovou stanicí.

21. Tarifní vzdálenost mezi pohraniční přechodovou stanicí a pohraničním bodem je uvedena ve zvláštní tabulce platného jízdního řádu.

22. - 24. Neobsazeno

Kapitola II

Cena za přepravu

A. VÝPOČET JÍZDNÉHO

25. Výše jízdného se stanoví podle:

 1. tarifní vzdálenosti
 2. zvolené vozové třídy
 3. použitého druhu jízdného.

26. Pokud není u jednotlivých obchodních nabídek stanoveno jinak zpáteční jízdné se vypočte jako dvojnásobek jednoduchého jízdného za odpovídající tarifní vzdálenost a druh jízdného.

27. Ve vlacích vyšší kvality se platí ke všem druhům jízdného příplatky dle SPPO, není-li pro ně vyhlášena globální cena nebo pokud není u zvláštního jízdného stanoveno jinak. Výše příplatků je uvedena v Ceníku 5.

28. Jízdné se vypočte za skutečnou tarifní vzdálenost na tratích, po nichž se jízda koná. Pokud cestující sám neurčí trasu, jízdné se vypočte za směr nejkratší.

29. Nekoná-li se jízda souvisle ( v části trati použije cestující trať jiného železničního dopravce, vlak s globální cenou nebo vlak zařazený do systému IDS ), celkové jízdné se vypočte ze součtu kilometrických vzdáleností za jednotlivé úseky tratí. Příplatek na vlaky vyšší kvality se platí pouze jednou a platí pro všechny takto pojížděné úseky. Při jízdě za původní cílovou stanici se postupuje dle čl. 39.

30. Jízdné vypočtené do stanice, která je zahrnuta do tarifního uzlu, je shodné s jízdným do všech ostatních stanic v tomtéž tarifním uzlu. Tarifní uzly jsou vyhlášeny v platném jízdním řádu ČD.

31. Jízdné po tratích cizích železničních správ nebo jiných železničních dopravců, po kterých ČD provozují peážní dopravu se vypočte dle TR 10.

Lomené jízdné

32. Projíždí-li cestující úsek jedné trati dvakrát, vypočte se jízdné zvlášť za úsek z nástupní stanice do stanice, ze které projíždí stejnou trať podruhé, a zvlášť za úsek z této stanice do stanice cílové. Pro určení traťového úseku, který je dvakrát projížděn, je rozhodující začátek a konec tratě, uvedený v traťové tabulce platného jízdního řádu.

Postup při výpočtu lomeného jízdného je stejný jako při výpočtu jednoduchého jízdného pro každý úsek nebo trať, a to včetně příplatků. Celkové jízdné se určí jako součet jízdného za oba úseky.

Projíždí-li vlak traťovým úsekem jedné trati dvakrát z provozních důvodů na straně ČD, je postup pro výpočet jízdného zveřejněn u daného vlaku v platném jízdním řádu ČD.

Koná-li se jízda po tratích více železničních dopravců, vypočte se jízdné zvlášť za každého dopravce (viz též čl.29).

Sdružené jízdné

33. Výše sdruženého jízdného, kdy cestující použije na části trati 1. vozovou třídu a na části trati 2. vozovou třídu, se vypočítá tak, že k ceně jízdného pro 2. vozovou třídu za celou trať se přičte rozdíl mezi jízdným za 1. vozovou třídu a za 2. vozovou třídu pro úsek trati, ve kterém cestující použije 1. vozovou třídu.

Výše sdruženého jízdného, kdy cestující použije v několika nesouvislých úsecích trati 1. vozovou třídu a v několika úsecích trati 2. vozovou třídu se určí tak, že k ceně jízdného pro 2. vozovou třídu za celou trať se přičte rozdíl mezi jízdným za 1. vozovou třídu a za 2. vozovou třídu pro součet vzdáleností všech úseků tratí, ve kterých cestující použije 1. vozovou třídu.

Odbavení z pohraničního bodu ve vlaku

34. Pokud cestující ze zahraničí nepředloží při jízdě přes pohraniční bod platnou jízdenku alespoň do první stanice ČD za pohraničním bodem, je považován za cestujícího bez platné jízdenky a k jízdnému zaplatí přirážku k jízdnému dle SPPO. Zákaznické, zlevněné nebo zvláštní jízdné se uzná, pokud podmínky pro jejich uplatnění připouštějí přiznat toto jízdné i po nástupu v obsazené stanici.

Globální cena a servisní poplatek ve vlaku s globální cenou

35. Za přepravu a nadstandardní doplňkové služby ve vlaku SC je stanovena globální cena pro cestující starší 15 let (15+) a děti mladší 15 let (- 15), případně jednosměrný servisní poplatek pro majitele průkazu s nárokem na bezplatnou přepravu v 1.voz.třídě, držitele síťové jízdenky pro 1.voz.třídu a děti mladší 6 let. Cestující s nárokem na bezplatnou přepravu ve 2. voz. třídě a držitelé síťové jízdenky pro 2. voz. třídu zaplatí globální cenu pro dítě (-15). Z globální ceny a ceny servisního poplatku se nepřiznávají žádné další slevy a nejsou možné ani doplatky k jiným druhům jízdních dokladů. Globální cenu nebo servisní poplatek zaplatí cestující při použití jakéhokoliv úseku mezi stanicemi vlaku SC. Při nástupu jízdy ve stanici, kde vlak SC nestaví, bude cestující odbaven jízdenkou z nástupní stanice do stanice, odkud pokračuje vlakem SC, a dokladem o zaplacené globální ceně pro vlak SC. U zpáteční globální ceny obdrží cestující místenku na zvolený den pro cestu ZPĚT při zakoupení dokladu nebo po jeho předložení kdykoliv v době platnosti, pokud vlak nebude vyprodán. Globální cena a cena servisního poplatku je uvedena v Ceníku 6.
Při odbavení ve vlaku se ke globální ceně účtuje přirážka k jízdnému nebo manipulační přirážka dle čl. 25 SPPO a přirážka za nástup do povinně místenkového vlaku bez místenky dle čl. 113 SPPO. Globální cena platí pouze ve vlaku SC!

B. DOPLATKY

36. Při vystavení jakéhokoliv doplatku (u výdejny nebo ve vlaku) je cestující povinen předložit původní jízdní doklad. Při vystavení doplatku ve vlaku zaplatí každý cestující kromě rozdílu jízdného navíc i manipulační přirážku nebo přirážku k jízdnému dle SPPO. Při vystavení prvního doplatku ve vlaku k předem zakoupenému platnému jízdnímu dokladu po nástupu v neobsazené stanici se manipulační přirážka ani přirážka k jízdnému dle SPPO neúčtuje, pokud se cestující o vystavení doplatku přihlásí bezodkladně u pověřeného zaměstnance ČD a to ještě dříve, než jím bude vyzván. Doplatek je platný pouze s dokladem, ke kterému byl vydán a jehož číslo je v doplatku uvedeno.

Použití 1. vozové třídy

37. Při použití 1. vozové třídy zaplatí cestující (za úsek ve kterém 1. vozovou třídu použije) s jízdenkou pro 2. vozovou třídu doplatek, který se rovná rozdílu mezi 2.vozovou třídou a 1. vozovou třídou příslušného druhu jízdného, na které prokáže nárok. Pokud podle podmínek jednotlivých druhů jízdného není doplatek do 1. vozové třídy možný, zaplatí cestující jízdné v 1. vozové třídě, na které prokáže nárok.

Jízda oklikou

38. Cestuje-li cestující do téže cílové stanice nebo do stanice v tomtéž místě buď zcela nebo zčásti po jiné delší trati, než pro kterou platí předložená jízdenka, zvyšuje se jízdné o rozdíl mezi cenou této jízdenky a jízdným za skutečně projetou trať z nástupní do cílové stanice v příslušné vozové třídě a druhu vlaku. Nárok na zákaznické, zvláštní a zlevněné jízdné se uzná. U některých druhů jízdného není doplatek za jízdu oklikou možný, v takovém případě zaplatí cestující za jízdu po skutečně pojížděné trati jízdné, na které prokáže nárok.

Jízda za původní cílovou stanici

39. Pokud se cestující přihlásí o doplatek jízdného (nová cílová stanice) ve výdejně jízdenek nebo ve vlaku ještě před příjezdem do původní cílové stanice uvedené na jízdence, zaplatí rozdíl jízdného, na které prokáže nárok, ve vlaku s manipulační přirážkou dle SPPO.

Doplatek příplatku

40. Při použití vlaku vyšší kvality s předepsaným vyšším příplatkem doplatí cestující s nižším příplatkem rozdíl mezi oběma příplatky a manipulační přirážku nebo přirážku k jízdnému dle SPPO.

C. PŘEPLATKY

41. Přeplatky vzniklé nesprávným použitím tarifních podmínek nebo chybou při stanovení jízdného, dovozného nebo přepravného, nebo neoprávněně účtované poplatky ČD cestujícímu na jeho žádost vrátí vyjma přeplatku při specifickém způsobu odbavení cestujících (viz příloha 2 k SPPO).

42. Je-li jízdné za skutečně projetou trať nižší než jízdné podle předložené jízdenky (cesta kratším směrem), rozdíl jízdného se cestujícímu nevrací.

43. Neobsazeno.

44. Při výpočtu přepravného za psy v souladu se SPPO se postupuje přiměřeně dle oddílů A,B,C této kapitoly. Přepravné za psy je uvedeno v Ceníku 8.

45.- 49. Neobsazeno.

ČÁST TŘETÍ

ZVLÁŠTNÍ JÍZDNÉ

Kapitola I

Obecné podmínky

A. UPLATNĚNÍ NÁROKU

50. Zvláštní jízdné se vypočte z obyčejného jízdného a pokud v těchto obecných podmínkách nebo v podmínkách jednotlivých druhů zvláštního jízdného není uvedeno jinak, platí SPPO a část druhá TR 10.

51. Při odbavení na trať nebo z tratě jiného železničního dopravce se přiznává nárok na zvláštní jízdné do nebo z požadované stanice ležící na trati tohoto dopravce.

52. Nárok na zvláštní jízdné lze uplatnit zásadně pro jízdy ve 2.vozové třídě, pokud není u jednotlivých druhů zvláštního jízdného stanoveno jinak. Pokud uživatel zvláštního jízdného požaduje přepravu v 1.vozové třídě, zaplatí pro tuto vozovou třídu jízdné, na které prokáže nárok, případně obyčejné jízdné.

53. Pověřený zaměstnanec ČD je oprávněn požadovat prokázání předepsaných údajů k ověření nároku uživatele zvláštního jízdného. Pokud uživatel nemůže prokázat předepsané údaje, nárok na použití zvláštního jízdného se nepřizná.

54. Nelze sdružovat několik různých druhů zvláštního jízdného pro dosažení vyššího zvýhodnění.

55. Neobsazeno.

B. PRŮKAZ NA SLEVU

56. Je-li nárok na přiznání zvláštního jízdného vázán na předložení stanoveného průkazu, je cestující povinen se jím prokázat při zakupování jízdenky i při kontrole jízdních dokladů.

57. Stanoví-li podmínky pro poskytování zvláštního jízdného, že průkaz má být opatřen fotografií, musí zobrazovat současnou podobu držitele průkazu ( viz též čl. 74 a 81 ).

58. Pokud podmínky pro poskytování zvláštního jízdného nestanoví jinak, pokládá se průkaz za neplatný, pokud:

 1. pro jeho použití cestující nedodržel podmínky stanovené TR 10 a SPPO,
 2. nejsou vyplněné předepsané údaje,
 3. je používán bez vyžadované fotografie,
 4. je poškozen nebo upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,
 5. údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
 6. je použit neoprávněnou osobou,
 7. uplynula doba jeho platnosti nebo doba platnosti prolongační známky,
 8. nejde o originál.

59. Pokud cestující nemůže nárok na zvláštní jízdné prokázat při zakupování jízdenky platným průkazem, nárok na zvláštní jízdné se neuzná.

Pokud cestující nemůže nárok na zvláštní jízdné prokázat při kontrole jízdních dokladů, zaplatí obyčejné jízdné, případně jízdné, na které prokáže nárok, z nástupní do cílové stanice, cena předložené jízdenky za zvláštní jízdné se odečte. Cestující zaplatí k doplatku jízdného manipulační přirážku nebo přirážku k jízdnému dle SPPO. Nárok na vrácení doplatku jízdného a dalších poplatků nebo přirážek při dodatečném prokázání nároku na slevu nebo prokázání osobních údajů se nepřizná.

60. K Průkazu na slevu, který vydávají ČD, se doporučuje zakoupení ochranného pouzdra. Cena pouzdra je uvedena v Ceníku 10.

61. - 69. Neobsazeno.

Kapitola II

Zvláštní jízdné pro děti

70. Pro děti od 6 do 15 let (do dne, který předchází dni 15. narozenin) platí zvláštní jízdné v 1. a 2. vozové třídě, uvedené v Ceníku 4 A.

71. Děti do 6 let (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin) lze přepravovat jen s doprovodem osoby starší 10 let, přičemž cestující starší 10 let má právo přepravit s sebou bezplatně nejvýše dvě děti do 6. roku, pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení. Žádá-li cestující pro druhé dítě samostatné místo, zaplatí za ně, jakož i za každé další dítě do 6. roku, zvláštní jízdné podle Ceníku 4 A (pokud však doprovázející cestující prokáže pro sebe nárok na ZJ nebo některou z obchodních nabídek ČD, zaplatí za tyto děti zákaznické jízdné –15 dle čl. 147) včetně případných příplatků na vlaky vyšší kvality dle SPPO.

72. Ve vlaku SC s globální cenou se za každé dítě mladší 6 let zaplatí servisní poplatek dle Ceníku 6.

73. Pro určení nároku na slevu v závislosti na věku dítěte je rozhodující den nástupu jízdy, u zpáteční jízdenky den nástupu jízdy směrem "TAM".

74. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují nárok na slevu jakýmkoliv (oficiálním) průkazem ověřeným razítkem vydavatele, který obsahuje jejich fotografii, jméno a datum narození, případně datum 15. narozenin dítěte nebo jeho rodné číslo.

Pokud dítě takový průkaz nemá, vystaví pověřený zaměstnanec ČD ve výdejně jízdenek Průkaz na slevu* po předložení rodného listu nebo cestovního pasu a nepoužité fotografie průkazového provedení o rozměru 35 x 45 mm, která zobrazuje skutečnou současnou podobu dítěte, je na lesklém fotografickém papíru, ale nesmí být vystřižena z jiné fotografie.

Za vystavení „Průkazu na slevu jízdného“ účtují ČD poplatek uvedený v Ceníku 9B.

75. Nárok na zvláštní jízdné pro děti se ve vlaku přizná i po nástupu v obsazené stanici a z pohraničního bodu (viz však článek 34).

76. - 79. Neobsazeno.

------

*)po případném vylepení cenné známky dle podmínek zákaznického jízdného (viz Část čtvrtá, Kapitola II.) lze do 31.12.2002 použít tento průkaz k získání nároku na zákaznické jízdné pro děti. Po uplynutí platnosti cenné známky lze průkaz nadále používat k prokázání nároku na zlevněné jízdné přiznávané dětem.

Kapitola III

Zvláštní jízdné pro důchodce

80. Nárok na zvláštní jízdné dle Ceníku 4A ve 2.vozové třídě mají důchodci s trvalým pobytem v ČR:
- pobírající důchod starobní;
- pobírající důchod vdovský (pokud nemají trvalý pracovní poměr);
- pobírající plný invalidní důchod;
- ženy od dosažení 57 let, které nepobírají žádný důchod a nemají trvalý pracovní poměr.

81. Nárok na zvláštní jízdné pro důchodce se prokazuje:

 1. "Průkazem na slevu jízdného*", který vystaví na požádání pověřený zaměstnanec ČD ve výdejně jízdenek na základě předložení:
    - průkazové fotografie o rozměru 35 x 45 mm, která zobrazuje současnou podobu držitele, není upravena ani vystřižena z jiné fotografie;
    - platného občanského průkazu nebo povolení k trvalému pobytu v ČR;
    - "Rozhodnutí o přiznání důchodu" nebo potvrzení o pobírání důchodu (pokud je důchod vyplácen v zahraničí předloží žadatel též úředně ověřený překlad v českém jazyce potvrzení o pobírání důchodu). Za vystavení "Průkazu na slevu jízdného" účtují ČD poplatek uvedený v Ceníku 9B.
 2. u osob starších 70 let postačí předložení platného občanského průkazu, povolení k trvalému pobytu v ČR.
Předložené potvrzení o pobírání důchodu nesmí být starší než 2 měsíce.

82. "Průkaz na slevu jízdného" pro důchodce v plném invalidním důchodu, který je mladší 60 let nebo vdovy mladší 57 let, platí nejvýše 2 roky ode dne vystavení. Po uplynutí této doby, pokud držitel nadále pobírá plný invalidní nebo vdovský důchod, může být na žádost cestujícího platnost průkazu prodloužena o 2 roky vydáním cenné známky. Průkaz lze prodloužit pouze jednou.

Cena cenné známky je uvedena v Ceníku 9B.

83. Nárok na zvláštní jízdné pro důchodce se ve vlaku přizná i po nástupu v obsazené stanici a z pohraničního bodu (viz však článek 34).

84. - 85. Neobsazeno.

------

*)po případném vylepení cenné známky dle podmínek zákaznického jízdného (viz Část čtvrtá, Kapitola II.) lze do 31.12.2002 použít tento průkaz k získání nároku na zákaznické jízdné pro důchodce. Po uplynutí platnosti cenné známky lze průkaz nadále používat k prokázání nároku na zlevněné jízdné přiznávané důchodcům.

Kapitola IV

Zvláštní jízdné pro důchodce - účastníky odboje

86. Důchodci, kteří jsou držiteli průkazu, vydaného:
- Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu
- Konfederací politických vězňů ČR
- Sdružením bývalých politických vězňů ČR
- Ústřední radou Svazu PTP - VTNP

mají nárok na bezplatnou přepravu ve 2.vozové třídě. Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a ze zaměstnání nebo při cestách ve prospěch třetí osoby.

Nárok na zvláštní jízdné má i držitel průkazu opatřeného razítkem "Nečlen".

87. Nárok na přepravu se prokáže předložením platného průkazu, který musí být vždy nejpozději do 31. března každého roku opatřen kontrolní známkou dané organizace. Pověřený zaměstnanec ČD je oprávněn požadovat kromě předložení jízdního dokladu ještě prokázání osobních údajů držitele.

88. - 89. Neobsazeno.

Kapitola V

Zvláštní jízdné pro osoby těžce postižené na zdraví (držitele průkazů ZTP, ZTP/P) a přeprava jejich průvodců

90. Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů a jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu ve 2.vozové třídě za zvláštní jízdné podle Ceníku 4B.

91. Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvláštní jízdné ještě nárok na:

 1. bezplatnou přepravu svého průvodce, a to i tehdy, uplatňuje-li držitel průkazu ZTP/P jiné jízdné. Průvodcem nevidomého může být i vodící pes;
 2. bezplatnou přepravu jednoho invalidního vozíku pro invalidy jako cestovní zavazadlo nebo spoluzavazadlo;
 3. bezplatnou přepravu dětského kočárku jako cestovní zavazadlo nebo spoluzavazadlo, je-li držitelem průkazu ZTP/P dítě.

Funkci průvodce držitele průkazu ZTP/P může zastávat dítě starší 10 let, nemůže ji zastávat jiný držitel průkazu ZTP/P.

92. Průvodce držitele průkazu ZTP/P a vodící pes nevidomého se přepravují bezplatně i v 1.vozové třídě.

93. Průvodce držitele průkazu ZTP/P neplatí příplatek ve vlaku vyšší kvality, ve vlaku SC zaplatí servisní poplatek dle Ceníku 6. Vodící pes nevidomého se přepravuje zdarma i ve vlaku SC.

94. Nárok na zvláštní jízdné se ve vlaku přizná i po nástupu v obsazené stanici a z pohraničního bodu (viz však článek 34).

95. - 99. Neobsazeno.

Kapitola VI

Zvláštní jízdné pro rodiče (soudem stanovené opatrovníky) k návštěvě zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech na území ČR

100. Rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci (dále jen "rodiče") při jízdách k návštěvám dětí tělesně, mentálně nebo smyslově postižených nebo chronicky nemocných, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěných ve zdravotnických, školských, sociálních zařízeních a ústavech (dále jen "ústavech") mají nárok na přepravu ve 2.vozové třídě podle Ceníku 4B.

101. Nárok na zvláštní jízdné se uzná ze stanice nejbližší místu trvalého bydliště rodiče do stanice nejbližší místu ústavu a zpět, nejkratším nebo časově nejvýhodnějším směrem. Jízda ze stanice nejbližší místu ústavu do místa bydliště držitele průkazu musí být nastoupena nejpozději následující den po potvrzení návštěvy dítěte v ústavu.

102. Nárok na zvláštní jízdné se prokazuje platným průkazem vystaveným ústavem, ve kterém je dítě umístěno.

103. Cestující je povinen při předložení průkazu zároveň prokázat pověřenému zaměstnanci ČD osobní údaje, jinak nebude nárok na zvláštní jízdné uznán.

104. Nárok na zvláštní jízdné se přiznává ve vlaku pouze při nástupu v neobsazené stanici.

105. Přerušení jízdy je povoleno pouze při společné jízdě s dítětem, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav. V ostatních případech není přerušení jízdy dovoleno.

106. Za neplatný se považuje průkaz který obsahuje závady dle čl. 58 a) - g) nebo:

 1. byl použit na jiné trati, než pro kterou platí
 2. při jízdě zpět není ověřeno vykonání návštěvy dítěte
 3. potvrzení návštěvy je provedeno před jejím vykonáním.

107. Za škody vzniklé ČD neoprávněným vydáním průkazu odpovídá ústav, který průkaz vydal. Ústav uhradí za neoprávněně vydaný průkaz ČD obyčejné jízdné na příslušnou tarifní vzdálenost za počet jízd, který odpovídá jedné návštěvě měsíčně po celou dobu užívání průkazu.

108. - 109. Neobsazeno.

Kapitola VII

Zvláštní jízdné pro poslance a senátory Parlamentu ČR a soudce Ústavního soudu ČR

110. Poslanci a senátoři Parlamentu ČR a soudci Ústavního soudu ČR mají nárok na bezplatnou přepravu v 1. i 2. vozové třídě všech vlaků osobní dopravy.

111. Nárok na bezplatnou přepravu se prokazuje předložením platného průkazu poslance Parlamentu ČR pro příslušné volební období nebo průkazu senátora Parlamentu ČR pro příslušné volební období nebo průkazu soudce Ústavního soudu ČR.

112. Držitelé těchto průkazů neplatí příplatky na vlaky vyšší kvality a mají nárok na vydání bezplatné místenky. V plné výši uhradí ostatní rezervační doklady dle Ceníku 5 a servisní poplatek ve vlaku SC dle Ceníku 6.

113. - 114. Neobsazeno.

ČÁST ČTVRTÁ

OBCHODNÍ NABÍDKY

Kapitola I

Obecné podmínky

A. UPLATNĚNÍ NÁROKU

115. Pokud v těchto obecných podmínkách nebo u jednotlivých obchodních nabídek není stanoveno jinak, platí SPPO a část druhá TR 10.

116. Nabídky obsažené v této části lze uplatnit ve vlacích osobní přepravy ČD mimo vlaku SC s globální cenou, nebo pokud není u jednotlivých obchodních nabídek, případně dalšími opatřeními, stanoveno jinak. Pro použití zvláštních vlaků platí pravidla uvedená v Kapitole IV. této části.

117. ČD mohou upravovat podmínky pro poskytování jednotlivých slev, ty však musí být řádně vymezeny a předem vyhlášeny. Pokud uživatel obchodní nabídky nesouhlasí s novými podmínkami, může se vzdát dalšího užívání dle SPPO.

118. Nárok na přiznání zlevněného jízdného ČD mají cestující, kteří splní podmínky pro přiznání příslušné obchodní nabídky. Nárok se přizná při zakoupení jízdenky ve výdejně jízdenek i ve vlaku (pokud není u jednotlivých nabídek stanoveno jinak), po nástupu v obsazené stanici bude cestující ve vlaku odbaven dle čl. 25 SPPO.

Jednotlivé kategorie cestujících se v textu označují:
-15 = děti od 6. do 15. roku, tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin;
15 - 26 = mládež do 26. roku, tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin;
15 + = cestující starší 15 let, tj. ode dne 15. narozenin;
26 + = cestující starší 26 let, tj. ode dne 26. narozenin;
důchodci = kategorie důchodců dle článku 80 TR 10;
ZTP, ZTP/P = osoby těžce postižené na zdraví, kterým jsou poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů.

119. Při jízdě do a ze zahraničí se nárok na jízdné podle obchodních nabídek uzná do a z pohraničního bodu, viz však článek 34 TR 10.

120. Při jízdě na tratě a z tratí jiného železničního dopravce ve vnitrostátní železniční přepravě se nárok na jízdné podle obchodních nabídek uzná do a ze styčného bodu mezi oběma dopravci.

121. Jiní železniční dopravci obchodní nabídky ČD neuznávají; výjimky mohou být vyhlášeny při zavedení odbavování na jednotlivé tratě provozované těmito dopravci.

122. Je-li nárok na přiznání obchodní nabídky jízdného vázán na předložení vyjmenovaného průkazu, je cestující povinen se jím prokázat při zakupování jízdenek i při jejich kontrole.

123. Pokud podmínky pro použití jízdného podle obchodních nabídek stanoví cestujícímu povinnost prokázat na požádání pověřeného zaměstnance ČD věk, je povinen tak učinit předložením jakéhokoliv (oficiálního) průkazu ověřeného razítkem vydavatele, který obsahuje jeho fotografii, jméno a datum narození, případně rodné číslo. Pokud cestující nemůže věk prokázat, nárok na danou slevu se neuzná a cestující je povinen zaplatit všechny předepsané platby (rozdíl jízdného, přirážku k jízdnému nebo jiné poplatky dle SPPO). K dodatečnému prokázání věku se nepřihlíží.

124. Pokud cestující nemůže při kontrole jízdních dokladů prokázat nárok na jízdné dle podmínek obchodních nabídek ČD, zaplatí obyčejné jízdné, případně jízdné, na které prokáže nárok, z nástupní do cílové stanice, cena předložené jízdenky se odečte. Cestující zaplatí k doplatku jízdného manipulační přirážku nebo přirážku k jízdnému dle SPPO. Nárok na vrácení doplatku jízdného a dalších poplatků nebo přirážek při dodatečném prokázání nároku na slevu nebo prokázání osobních údajů se nepřizná. K dodatečně předloženým dokladům se nepřihlíží.

125. Pro časové jízdenky neplatí ustanovení SPPO o přerušení jízdy. Na časové jízdenky lze jízdu nastoupit a ukončit kdykoliv a kdekoliv v rozsahu její platnosti.

126. Pokud to není u podmínek obchodní nabídky vyloučeno, mohou si ji zakoupit i cizí státní příslušníci.

B. PRŮKAZ NA SLEVU

127. U slev jízdného, u kterých je podle podmínek obchodních nabídek předepsán průkaz, se přiznává nárok na jejich použití pouze na základě předložení tohoto průkazu.

128. Pokud je v Kapitole III. této části stanoveno, že průkaz na slevu musí být opatřen fotografií, musí být předložena při žádosti o vystavení průkazu nepoužitá fotografie průkazového provedení 35 x 45 mm, která zobrazuje současnou skutečnou podobu držitele, je na lesklém fotografickém papíru, ale nesmí být vystřižena z jiné fotografie.

129. Průkaz lze v předprodeji prodat nejdříve dva měsíce před požadovaným prvním dnem platnosti, od kterého platí jeden rok (například od 28.12.2002 do 27.12.2003).

130. Všechny průkazy, na které se vylepuje cenná známka nelze prodloužit *).

131. Na průkazy se uvádí datum narození cestujícího. ------

*)*) U JP-I a SP může být na základě mimořádného opatření výjimečně provedeno prodloužení platnosti průkazu o jeden rok vylepením cenné známky na rubu průkazu; takový průkaz platí do dne uvedeného na lícové straně v kolonce "Platí do" + 365 dnů.

C. JÍZDNÍ DOKLAD

131. Nepřenosnou jízdenku je oprávněna používat pouze osoba, jejíž rodné číslo (datum narození) je na dokladu uvedeno.

132. Přenosnou jízdenku je oprávněn používat kterýkoliv uživatel, případně několik uživatelů, pokud to není vyloučeno v podmínkách u jednotlivých nabídek.

133. Čtvrtletní časové jízdenky lze zakoupit v předprodeji maximálně na 4 po sobě jdoucí čtvrtletí (4 x 3 měsíce) dopředu. Čtvrtletní časovou jízdenku na první požadované čtvrtletí a ostatní jízdní doklady lze zakoupit v předprodeji nejdříve dva měsíce před požadovaným prvním dnem platnosti.

134. Časová jízdenka týdenní platí 7 dní od prvního dne platnosti (např. od 07.08.2000 do 13.08.2000), u pětidenní týdenní traťové jízdenky je vyznačeno: "Neplatí v sobotu a neděli".

Časová jízdenka měsíční platí 1 měsíc od prvního dne platnosti (např. od 07.08.2000 do 06.09.2000).

Časová jízdenka čtvrtletní platí 3 měsíce od prvního dne platnosti (např. od 06.07.2000 do 05.10.2000).

135. Přesahuje-li platnost zlevněné jednoduché nebo zpáteční jízdenky platnost cenné známky průkazu, k němuž byla vydána, musí být jízda na zlevněnou jízdenku ukončena nejpozději vlakem, který podle jízdního řádu dojede do cílové stanice cestujícího do 24.00 hodin posledního dne platnosti cenné známky.

136. Jízdní doklad se považuje za neplatný a odebere se:

 1. byl-li vydán na základě nesprávných údajů (údaje neodpovídají skutečnosti);
 2. použije-li jej neoprávněná osoba;
 3. byl-li neoprávněně upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti (mazáno, škrtáno, přepisováno, připisováno apod.);
 4. chybí-li na něm fotografie, byla-li vyměněna nebo neodpovídá-li podobě držitele (je-li předepsána);
 5. je-li znečištěn nebo poškozen tak, že z něj nelze zjistit některý z údajů nebo není předložen v originálu;
 6. chybí-li na něm datové razítko výdejny (je-li předepsáno) nebo vylepená cenná známka (je-li předepsána) nebo pominula-li její platnost.

O odebrání jízdního dokladu vystaví zaměstnanec ČD držiteli potvrzení s uvedením důvodu.

137. Jízdní doklad se považuje za neplatný, ale neodebere se:

 1. použije-li jej držitel na jiné trati nebo v jiné oblasti, než pro kterou byl vystaven;
 2. použije-li jízdenku pro společnou cestu menší než minimální předepsaný počet osob nebo je-li použita v jiném než předepsaném vlaku (neplatí u slevy ČD Tip v případě, že cestující nebude uplatňovat právo na reklamaci);
 3. pominula-li platnost jízdního dokladu nebo průkazu.

138. Cestující s neplatným jízdním dokladem zaplatí obyčejné jízdné nebo jízdné, na které prokáže nárok za projížděnou trať a manipulační přirážku nebo přirážku k jízdnému dle SPPO. Pokud cestující předloží platnou zlevněnou jízdenku vydanou k průkazu, jehož platnost pominula, její cena se odečte.

Na požádání cestujícího potvrdí zaměstnanec ČD nevyužití jízdního dokladu neplatného dle čl. 137 a), b).

139. Ke všem časovým jízdenkám se doporučuje zakoupení "Pouzdra k časovým jízdenkám". Cena pouzdra je uvedena v Ceníku 10.

140. -144. Neobsazeno.

Kapitola II

Zákaznické jízdné (ZJ)

145. Zákaznické jízdné je určeno pro všechny cestující bez ohledu na věk, kteří prokáží nárok dle čl. 146. Ceny zákaznického jízdného jsou uvedeny v Ceníku 1.

146. Nárok na přiznání zákaznického jízdného mají:

 1. držitelé platné Karty Z dle čl. 147 s cennou známkou pro roční časové období nalepenou na kmenovém listu; cena cenné známky je uvedena v Ceníku 2B;
 2. důchodci (viz čl. 81) a děti (viz čl. 74), pokud si k Průkazu na slevu zakoupili do 31.12.2001 cennou známku ke Kartě Z za 100 Kč, která je vylepena na Průkazu na slevu jízdného platném minimálně na požadované roční období*;
 3. držitelé platného průkazu Senior pas v jiných než osobních vlacích jako držitelé Karty Z pro důchodce dle čl. 147;
 4. držitelé platných JP, JP-I při zakoupení jízdenky nebo doplatku do 1. vozové třídy a držitelé všech platných časových jízdenek (TJ, OJ, SJ) při zakoupení doplatku do 1.voz. třídy podle podmínek uvedených u jednotlivých druhů těchto obchodních nabídek ČD;
 5. držitelé platné KMB při doplatku do 1.vozové třídy dle čl. 290, písm b) a při navázání jízdenkou dle čl. 294, písm. a);
 6. rodiče (soudem stanovení opatrovníci) při návštěvě zdravotně postižených dětí, kteří s jakoukoliv platnou Kartou Z předloží průkaz vystavený ústavem, ve kterém je dítě umístěno, jako držitelé Karty Z pro ZTP, ZTP/P dle čl. 147;
 7. druhé a další dítě do 6 let (dle čl. 71) doprovázené cestujícím starším 10 let, který prokáže nárok na ZJ nebo jinou obchodní nabídku ČD, jako držitelé karty Z pro děti dle čl. 147.

147. Kategorie cestujících s nárokem na Kartu Z:
kategorie cestujícíchKarta Z nárok
Dospělí cestující (15+) 1/1 celé ZJ v 1. i 2. vozové třídě
Děti (-15) 1/2 zlevněné ZJ v 1. i 2. vozové třídě
Důchodci s trvalým pobytem v ČR pobírající starobní,
vdovský nebo plný invalidní důchod
1/2 zlevněné ZJ ve 2. vozové třídě a celé ZJ v 1. vozové třídě
Držitelé průkazů ZTP, ZTP/P 1/4 zlevněné ZJ ve 2. vozové třídě a celé ZJ v 1. vozové třídě

148. Průkaz Karta Z prodávají výdejny jízdenek ČD na základě předložení předepsaného dokladu a fotografie. Jednotlivé kategorie cestujících při vystavení průkazu Karta Z předkládají tyto doklady:

 1. cestující starší 15 let (15 +): osobní doklad vydaný orgánem státní správy;
 2. děti (-15): doklady jako při vystavení Průkazu na slevu dle čl. 73 TR 10;
 3. důchodci: doklady jako při vystavení Průkazu na slevu dle čl. 81 TR 10;
 4. ZTP, ZTP/P: předložením průkazu ZTP nebo ZTP/P.

K průkazu Karta Z lze zakoupit pouzdro, jehož cena je uvedena v Ceníku 10.

149. Držitel Karty Z 1/4 při zakupování i kontrole jízdenek předkládá na vyžádání Kartu Z společně s průkazem ZTP, ZTP/P; pokud uplatňuje nárok na bezplatnou přepravu průvodce dle čl. 92 a 93 TR 10, předkládá při kontrole jízdních dokladů průkaz ZTP/P.

150. Pokud držiteli Karty Z vznikne v období její platnosti nárok na vyšší slevu (např. držiteli Karty Z 15+ na Kartu Z pro důchodce apod.) musí si pro přiznání vyšší slevy nechat vystavit nový průkaz. Uplatnění práva ze starého průkazu je možné pouze v souladu s SPPO, čl. 290 nebo 316.

151. Pokud dítě (- 15) dosáhne v průběhu platnosti Karty Z věku 15 let, uzná se Karta Z včetně původní cenné známky ode dne 15. narozenin do konce své platnosti k přiznání nároku na zákaznické jízdné pro dospělé cestující (15 +).

Pokud cestující žádá o vystavení Karty Z a v průběhu ročního období platnosti mu končí dle předloženého potvrzení nárok na zákaznické jízdné pro důchodce nebo držitele průkazu ZTP, ZTP/P, pro zbývající období se mu přizná nárok na zákaznické jízdné pro cestující starší 15 let (15 +), přičemž se uzná původní cenná známka.

152. Ve vyhlášeném období nebo ve vyhlášených vlacích se nárok na zákaznické jízdné neprokazuje dle čl. 146 a nárok se přizná všem cestujícím podle jednotlivých kategorií. Děti, důchodci a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P v tomto vyhlášeném období nebo vyhlášeném vlaku dokládají nárok na zákaznické jízdné jako u zvláštního jízdného, pokud nejsou držiteli Karty Z.

153. - 154. Neobsazeno.

------

*nárok na zákaznické jízdné lze tímto způsobem prokazovat pouze do 31.12.2002

Kapitola III

Zlevněné jízdné

A. TRAŤOVÉ JÍZDENKY (TJ)

155. Traťové jízdenky slouží v době své platnosti pro opakované jízdy mezi stanicemi ČD uvedenými na jízdním dokladu. Výjimečně mohou platit i v kombinaci tratí ČD a jiného železničního dopravce. Prodávají se na maximální tarifní vzdálenost 120 km.

156. Traťová jízdenka platí pro jízdy mezi stanicemi ČD, pro které byla zakoupena, i po jiné trati ČD v případě, že tato vzdálenost je kratší nebo stejná.

157. Doplatek jízdného k traťové jízdence při jízdě oklikou (po delší trati) není možný.

158. Pro 1. a 2. vozovou třídu se prodávají traťové jízdenky :
  - týdenní (sedmidenní) obousměrné;
  - týdenní neplatné v sobotu a neděli obousměrné;
  - týdenní neplatné v sobotu a neděli jednosměrné pro cestující starší 15 let;
  - měsíční obousměrné;
  - měsíční jednosměrné pro cestující starší 15 let;
  - čtvrtletní (tříměsíční) obousměrné.

Pouze pro 2. vozovou třídu se prodávají traťové jízdenky:
- měsíční obousměrné pro držitele Junior pasu - ISIC;
- ve všech modifikacích pro psa.

159. Všechny traťové jízdenky se prodávají pouze jako přenosné.

160. Traťové jízdenky se prodávají:
  - za základní cenu
  - za zlevněnou cenu pro děti (-15) nebo pro psa
  - za zlevněnou cenu pro držitele Junior pasu – ISIC (pouze obousměrná měsíční).

161. Jednosměrná traťová jízdenka platí pro opakované jízdy ve zvoleném směru traťového úseku, pro který byla zakoupena.

162. Ceny všech druhů traťových jízdenek jsou uvedeny v Ceníku 2E,F,G,H.

163. Průkazem k traťové jízdence za zlevněnou cenu pro držitele průkazu Junior pas – ISIC je platný průkaz Junior pas – ISIC. Dítě od 10 do 15 let prokazuje svůj věk buď dle čl. 74 TR 10 nebo Kartou Z pro dítě (-15).

164. Všechny druhy traťových jízdenek prodávají výdejny jízdenek ČD, pověření zaměstnanci ČD ve vlaku prodávají pouze traťové jízdenky týdenní (všechny varianty) ze stanic, ve kterých není otevřena výdejna jízdenek nebo byl povolen nástup cestujících bez jízdních dokladů.

165. V předprodeji lze zakoupit traťové jízdenky pouze ve výdejně jízdenek.

166. Traťovou jízdenku pro děti od 6 do 15 let (-15) může použít cestující nejpozději v den, který předchází dni jeho 15. narozenin. Traťovou jízdenku měsíční se zvláštní cenou pro držitele průkazu JP-I může použít cestující nejpozději poslední den platnosti průkazu JP-I.

167. První a poslední den platnosti je na traťové jízdence uveden. Platnost vydané traťové jízdenky lze pouze zkrátit v návaznosti na ustanovení čl. 164 TR 10 úřední opravou při výdeji jízdenky v elektronické podobě. Jiným způsobem nelze dodatečně měnit platnost traťové jízdenky.

168. Výjimky, jimiž je povoleno použití traťové jízdenky i na jiném, než zakoupeném traťovém úseku a podmínky, za kterých je možno tuto výjimku uplatnit, vyhlašuje odbor osobní dopravy a přepravy DOP na období jednoho platného jízdního řádu. Výjimky jsou zveřejněny v dotčených stanicích na vývěskách.

169. Neobsazeno.

B. OBLASTNÍ JÍZDENKY (OJ)

170. Oblastní jízdenky se vydávají pro opakované jízdy v době své platnosti po tratích ČD ve vymezené oblasti, pro kterou byly zakoupeny. Ve vlacích vyšší kvality v rámci zaplacené oblasti neplatí cestující s platnou oblastní jízdenkou příplatek na tyto vlaky dle SPPO.

171. Oblastní jízdenky se prodávají pro 1. a 2. vozovou třídu jako:
  - týdenní
  - měsíční
  - čtvrtletní (tříměsíční).

172. Oblastní jízdenky se prodávají jako přenosné.

173. Oblastní jízdenky se prodávají za základní cenu (15 +) nebo za zlevněnou cenu pro děti (- 15) nebo pro psa (pro psa pouze 2. vozová třída). Dítě od 10 do 15 let prokazuje svůj věk buď dle čl. 74 TR 10 nebo Kartou Z pro dítě (-15).

174. Ceny všech druhů oblastních jízdenek jsou uvedeny v Ceníku 2 E,F,H.

175. Oblastní jízdenky se prodávají pro oblast „Čechy“ nebo „Morava a Slezsko“.

176. Oblastní jízdenka "Čechy" platí pro všechny tratě ČD na území Čech. Hranici oblasti tvoří tyto stanice:

Stanice: směrem od:
Hanušovice Lichkova
Zábřeh na Moravě České Třebové
Chornice Třebovic v Čechách
Svitavy České Třebové a Žďárce u Skutče
Přibyslav Havlíčkova Brodu
Jihlava Havlíčkova Brodu a Horní Cerekve

177. Oblastní jízdenka "Morava a Slezsko" platí pro všechny tratě ČD na území Moravy a Slezska. Hranici oblasti tvoří tyto stanice:

Stanice: směrem od:
Lichkov Hanušovic
Česká Třebová Třebovic v Čechách a Svitav
Žďárec u Skutče Svitav
Havlíčkův Brod od Žďáru nad Sázavou a Jihlavy
Horní Cerekev Jihlavy

178. Průkazem k nepřenosné oblastní jízdence je osobní doklad cestujícího vydaný orgánem státní správy ( např. občanský průkaz nebo cestovní pas nebo povolení k trvalému pobytu ) nebo platná Karta Z. Dítě od 10 do 15 let prokazuje svůj věk dle čl. 73 TR 10. U přenosných oblastních jízdenek a oblastních jízdenek pro dítě do 10 let a pro psa se průkaz nevyžaduje.

179. Oblastní jízdenku pro děti od 6 do 15 let (-15) může použít cestující nejpozději v den, který předchází dni jeho 15. narozenin.

Je-li zbývající období do tohoto dne kratší než 7 dní, 1 měsíc nebo 3 měsíce (čtvrtletí), cena týdenní, měsíční nebo čtvrtletní oblastní jízdenky se nesnižuje.

180. První a poslední den platnosti je na oblastní jízdence uveden. Platnost vydané oblastní jízdenky lze pouze zkrátit v návaznosti na ustanovení čl. 179 úřední opravou. Jiným způsobem nelze dodatečně měnit platnost oblastní jízdenky.

181. Doplatek jízdného do 1.vozové třídy k oblastní jízdence pro 2.vozovou třídu se rovná rozdílu zákaznického jízdného pro 1.vozovou třídu a zákaznického jízdného pro 2.vozovou třídu v požadovaném traťovém úseku v rámci platnosti oblastní jízdenky.

182. Neobsazeno.

C. SÍŤOVÉ JÍZDENKY (SJ)

183. Síťové jízdenky se prodávají pro opakované jízdy po tratích celé sítě ČD v době své platnosti. Ve vlacích vyšší kvality neplatí cestující s platnou síťovou jízdenkou příplatek na tyto vlaky dle SPPO.

184. Síťové jízdenky se prodávají pro 1. a 2. vozovou třídu jako:
  - týdenní
  - měsíční
  - čtvrtletní ( tříměsíční ).

185. Síťové jízdenky se prodávají jako přenosné.

186. Síťové jízdenky se prodávají za základní cenu nebo za zlevněnou cenu pro děti (- 15 ) nebo pro psa ( pro psa pouze 2. vozová třída ). Dítě od 10 do 15 let prokazuje svůj věk buď dle čl. 74 TR 10 nebo Kartou Z pro dítě (-15).

187. Ceny všech druhů síťových jízdenek jsou uvedeny v Ceníku 2 E,F,H.

188. Všechny druhy síťových jízdenek se vydávají pouze elektronicky ve výdejnách jízdenek ČD vybavených zařízením pro elektronický výdej jízdních dokladů (mimo MOP a POP).

189. Síťovou jízdenku pro děti od 6 do 15 let může použít cestující nejpozději v den, který předchází dni jeho 15. narozenin.

Je-li zbývající období do tohoto dne kratší než 7 dní, 1 měsíc nebo 3 měsíce (čtvrtletí), cena týdenní, měsíční nebo čtvrtletní síťové jízdenky se nesnižuje.

190. První a poslední den platnosti je na síťové jízdence uveden. Platnost vydané síťové jízdenky lze pouze zkrátit v návaznosti na ustanovení čl. 189 úřední opravou. Jiným způsobem nelze dodatečně měnit platnost síťové jízdenky.

191. Doplatek jízdného do 1.vozové třídy k síťové jízdence pro 2.vozovou třídu se rovná rozdílu zákaznického jízdného pro 1.vozovou třídu a zákaznického jízdného pro 2.vozovou třídu v požadovaném traťovém úseku.

192. Při použití vlaku SC s globální cenou zaplatí držitel síťové jízdenky pro 1.vozovou třídu servisní poplatek dle Ceníku 6, držitel síťové jízdenky pro 2.vozovou třídu globální cenu pro dítě (-15) dle Ceníku 6.

193. – 194. Neobsazeno.

D. ČASOVÉ PŘÍPLATKY NA VLAKY VYŠŠÍ KVALITY (ČP)

195. Časové příplatky se vydávají pro opakované jízdy vlaky vyšší kvality a opravňují držitele používat v době své platnosti ve spojení s jakýmkoliv jízdním dokladem vlaky vyšší kvality v celé síti ČD.

196. Časové příplatky se prodávají jako:
  - týdenní
  - měsíční
  - čtvrtletní (tříměsíční)
  - ke KMB s platností dle sešitku KMB.

197. Časové příplatky se prodávají jako přenosné.

198. Držitel časového příplatku nemá nárok na vydání bezplatné místenky dle ustanovení SPPO.

199. Ceny všech druhů časových příplatků jsou uvedeny v Ceníku 2 E,F,H.

200. Časové příplatky se vydávají elektronicky ve výdejnách jízdenek ČD vybavených zařízením pro elektronický výdej jízdních dokladů (mimo MOP a POP) nebo jako cenná známka ke KMB.

201. V předprodeji lze zakoupit časový příplatek dva měsíce před požadovaným prvním dnem platnosti, cennou známku ke KMB kdykoliv v době platnosti KMB.

202. První a poslední den platnosti je na časovém příplatku uveden. Platnost vydaného časového příplatku nelze dodatečně měnit.

203. – 204. Neobsazeno.

E. ZPÁTEČNÍ SLEVA (ZS)

205. Sleva se ve 2. vozové třídě poskytuje při zakoupení zpáteční jízdenky podle Ceníku 2:

 1. cestujícím starším 15 let (15 +),
 2. dětem (-15) a důchodcům,
 3. držitelům průkazů ZTP a ZTP/P,
  a při zakoupení zpátečního přepravného pro psy podle Ceníku 8.

206. Sleva se v 1. vozové třídě poskytuje při zakoupení zpáteční jízdenky:

 1. cestujícím starším 15 let ( 15 + ),
 2. dětem ( -15).

207. Zpáteční sleva se poskytne dle Ceníku 2 A1.

208. Doplatek do 1.voz. třídy nebo při jízdě oklikou činí rozdíl celkové ceny nově vydané jízdenky se zpáteční slevou delším směrem nebo v 1.voz.třídě a ceny zpáteční jízdenky původním směrem nebo pro 2. voz.třídu. Pokud je jízda oklikou ve stejném tarifním pásmu nebo kratším směrem, původní doklad se uzná.

Doplatek do 1.voz.třídy pouze v jednom směru není možný.

209. Dítě od 10 do 15 let prokazuje svůj věk buď dle čl. 74 TR 10 nebo Kartou Z. Důchodce dokládá nárok na zpáteční slevu pro důchodce buď dle čl. 81 nebo Kartou Z nebo platným Senior pasem. Držitel průkazu ZTP, ZTP/P dokládá nárok na zpáteční slevu předložením průkazu ZTP, ZTP/P nebo Kartou Z.

210. Návratky při částečném nevyužití jízdenek se zpáteční slevou lze provést pouze v souladu se SPPO.

211. – 214. Neobsazeno.

F. ČD TIP (ČT)

215. Sleva ČD Tip je určena pro společné cesty malých skupin cestujících tvořených minimálně 2, maximálně 5 platícími účastníky, odbavenými ze stejné nástupní do stejné cílové stanice na síti ČD a zpět; při odbavení na více dokladů musí být tyto vzájemně provázány. Sleva se poskytuje pouze pro zpátečních jízdy ve 2.vozové třídě.

216. Sleva se poskytuje podle Ceníku 2 A1:

 1. cestujícím starším 15 let ( 15 + );
 2. dětem ( -15) a důchodcům;
 3. držitelům průkazů ZTP a ZTP/P.

217. Dítě od 10 do 15 let prokazuje svůj věk buď dle čl. 74 TR 10 nebo Kartou Z. Důchodce dokládá nárok na slevu ČD Tip pro důchodce buď dle čl. 81 TR 10 nebo Kartou Z nebo platným Senior pasem. Držitel průkazu ZTP, ZTP/P dokládá nárok na slevu ČD TIP předložením průkazu ZTP, ZTP/P nebo Kartou Z.

218. Zpáteční jízdenku ČD Tip lze zakoupit s prvním dnem platnosti v období 15.6. až 15.9. každého kalendářního roku kterýkoliv den, od 16.9. do 14.6. s prvním dnem platnosti v pátek, sobotu nebo neděli a v dalších dnech vyjmenovaných v platném jízdním řádu.

219. Platnost zpáteční jízdenky ČD Tip je odlišná od obecné platnosti zpátečních jízdenek dle SPPO, oproti kterým se prodlužuje do 24.00 hodin druhého dne následujícího po prvním dnu platnosti (platí dva celé dny mimo první den platnosti jízdenky).

220. Doplatek do 1. vozové třídy není možný. Doplatek při jízdě oklikou činí rozdíl celkové ceny nově vydané zpáteční jízdenky ČD Tip delším směrem a ceny jízdenky původním směrem. Pokud je jízda oklikou ve stejném tarifním pásmu nebo kratším směrem, původní doklad se uzná.

221. - 224. Neobsazeno.

G. SLEVA PRO SKUPINY (SK)

225. Sleva jízdného pro společné jízdy skupin 6 nebo více platících cestujících se poskytuje pouze ve 2. vozové třídě:

 1. pro děti (- 15);
 2. pro mládež (15-26);
 3. pro dospělé cestující starší 26 let (26 +).

226. Uplatnění slevy pro skupiny je vázáno pouze na dodržení minimálního počtu účastníků. V případě, že počet účastníků klesne pod 6 osob, jízdní doklad se považuje za neplatný podle čl. 137 TR 10.

227. Slevu pro skupiny nelze kombinovat se zvláštním ani zlevněným jízdným. Osoby, které použijí některou z těchto slev, nelze do počtu účastníků, rozhodného pro přiznání slevy, zahrnout.

228. Ceny jízdného jsou uvedeny v Ceníku 2 A2.

229. Skupiny se odbavují elektronicky na max. dvě jízdenky (ze zařízení MOP na max. tři jízdenky) nebo jednou psanou jízdenkou. Jízdenku se slevou pro skupinu vydávají všichni pověření zaměstnanci ČD ve vlaku, nárok na slevu se uzná i při nástupu v obsazené stanici.

230. Všechny druhy rezervace míst nebo objednávky míst zajistí ČD v souladu se SPPO.

231. Vyhrazení míst nebo oddílů dle SPPO je možno provést pouze současně s výdejem jízdních dokladů nebo po jejich předložení.

232. Pro určení věku cestujícího, rozhodného pro přiznání výše slevy, je rozhodující uvedený den nástupu jízdy pro každý směr jízdy, přičemž zaměstnanci ČD jsou oprávněni provést ověření věku dětí (-15) dle čl. 74 TR 10 a mládeže (15-26), mládež dokládá svůj věk předložením jakéhokoliv (oficiálního) průkazu ověřeným razítkem vydavatele, který obsahuje jejich fotografii, jméno a rodné číslo nebo datum narození.

233. – 239. Neobsazeno.

H. VLAK PLUS (VP)

240. Jízdenky Vlak plus se prodávají pro jízdy k návštěvě historických památek, kulturních akcí nebo akcí na základě smlouvy mezi ČD a druhou smluvní stranou. Vyhlášení nabídky, případně odchylky od ustanovení TR 10 jsou zveřejněny v PTV a na vývěskách v železničních stanicích.

241. Jízdenky Vlak plus se prodávají pouze pro 2. vozovou třídu jako zpáteční (výjimky povoluje odbor osobní dopravy a přepravy DOP ČD).

242. V rámci nabídky Vlak plus se prodávají jízdenky se slevou:

 1. pro cestující starší 15 let (15 +),
 2. b) pro děti (- 15).

243. Výše jízdného je uvedena v Ceníku 2A

244. Dítě od 10 do 15 let prokazuje svůj věk dle čl. 73 TR 10.

245. Při výdeji jízdenky Vlak plus se doplní číslo vstupenky, na jejímž základě byla vydána. Vstupenka může být na základě smlouvy vydána zařízením pro elektronický výdej jízdních dokladů ČD nebo zakoupena mimo ČD.

246. Vstupenka je součástí jízdenky a její číslo je v ní uvedeno. Při kontrole jízdného ve vlaku předkládá cestující jízdenku i vstupenku společně. Pokud nebude moci cestující předložit vstupenku, nárok na slevu se neuzná a cestující doplatí jízdné do plné výše.

247. Uplatnění práva na vrácení jízdného při částečném nevyužití jízdních dokladů Vlak plus není z důvodu na straně cestujícího možné.

248. Reklamaci na nevyužití vstupenky může uplatnit její držitel u příslušné zúčastněné druhé smluvní strany. ČD neodpovídají za údaje o provozní době a rozsahu služeb druhé smluvní strany.

249. Neobsazeno.

CH. SLEVA PAJ

250. Sleva PAJ se poskytuje kategoriím cestujících, kteří k nákupu jízdenky použijí stacionární prodejní automat jízdenek v železniční stanici (PAJ), u jízdenek do vzdálenosti 120 km, u vybraných relací až do vzdálenosti 200 km:
  - cestujícím starším 15 let (15 +) s nárokem na zákaznické jízdné vyjma držitelů průkazů ZTP a ZTP/P,
  - dětem (- 15), důchodcům s nárokem na zákaznické jízdné a při přepravném za psa;
  - držitelům průkazů Junior pas a Junior pas - ISIC.

251. Sleva PAJ se poskytuje pro jednoduché jízdenky ve 2.vozové třídě.

252. Ceny jízdného jsou uvedeny v Ceníku 2.

253. Všechny kategorie cestujících prokazují nárok na slevu podle ustanovení TR 10, které se těchto slev týkají.

254. Jízdenku se slevou PAJ vydávají pouze vybrané a označené stacionární prodejní automaty jízdenek v železničních stanicích.

255. Jízdenku se slevou PAJ nelze zakoupit v předprodeji a nárok nelze uplatňovat ve výdejně jízdenek ani u pověřeného zaměstnance ČD ve vlaku.

256. Reklamace na jízdenky vytištěné chybně z důvodu technického selhání PAJ se uplatňují u pověřeného zaměstnance ČD ve stanici, kde je zařízení instalováno.

257.Při jízdě za pásmo vyznačené na jízdence zakoupené v PAJ bude cestující odbaven jízdenkou z nástupní do cílové stanice za jízdné, na které prokáže nárok a cena zaplacená za jízdenku z PAJ se odečte. Pokud se cestující bez vyzvání přihlásí o doplatek před příjezdem vlaku na hranici zakoupeného pásma, neúčtuje se přirážka k jízdnému ani manipulační přirážka.

258 - 259. Neobsazeno

I. RELAČNÍ SLEVA (RS)

263. Relační sleva se vydává pouze elektronicky ve výdejnách jízdenek ČD vybavených zařízením pro elektronický výdej jízdních dokladů (mimo MOP a POP).

264. K relační slevě nelze zakoupit doplatek. Při odbavení z jiné než vyjmenované stanice bude cestující vždy odbaven dvěma jízdenkami.

265. Uplatnění práva na vrácení jízdného při částečném nevyužití relační slevy není z důvodu na straně cestujícího možné.

266. - 274. Neobsazeno.

J. KILOMETRICKÁ BANKA 2000 (KMB)

275. KMB je přenosný jízdní doklad platný na všech tratích ČD v 1. i ve 2. vozové třídě. Na jeden sešitek KMB mohou cestovat max. 3 cestující starší 15 let ( 15 + ), kteří nastupují společně a vystupují v téže cílové stanici, přičemž dvě děti od 6 do 15 let ( -15 ), případně dva psi, se považují za 1 cestujícího 15+. KMB nelze použít pro jízdu ve vlaku SC s globální cenou.

276. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj věk podle čl. 74 TR 10.

277. KMB lze vystavit:

 1. za základní cenu s neomezeným použitím v době platnosti
 2. za zlevněnou cenu s omezeným použitím v době platnosti:
    - od 10.00 hodin prvního pracovního dne po posledním dnu pracovního volna (zpravidla pondělí) do 12.00 hodin posledního pracovního dne před prvním dnem pracovního volna (zpravidla pátek) a
    - od 10.00 hodin prvního dne pracovního volna (zpravidla sobota) do 12.00 hodin posledního dne pracovního volna (zpravidla neděle).

Ceny obou variant KMB jsou uvedeny v Ceníku 2C.

278. Cestující zapsaní v KMB mohou použít vlak vyšší kvality bez placení příplatku pro tyto vlaky.

279. KMB prodávají výdejny jízdenek železničních stanic ČD, bližší informace o prodeji jsou zveřejněny na vývěsce s názvem T1.

280. Předprodej KMB je možný maximálně dva měsíce před prvním dnem platnosti.

281. Doba platnosti KMB je 6 měsíců od prvního dne platnosti. Platnost KMB může skončit před posledním dnem platnosti, jestliže:

 1. byl vyčerpán kilometrický vklad,
 2. je poškozena tak, že se rozhodující údaje (o platnosti KMB, odepisované čerpání kilometrického vkladu) staly nečitelnými,
 3. jednotlivé části byly odděleny nebo zaměněny,
 4. byly vyčerpány všechny kolonky na všitých kupónech,
 5. byly vyčerpány všechny kontrolní kupóny.

282. Ve 24.00 hodin vyznačeného posledního dne platnosti končí platnost sešitku KMB, i kdyby nebyl vyčerpán kilometrický vklad nebo nebyla ukončena poslední započatá jízda.

283. Platnost vyplněné kolonky pro jednu jízdu je shodná s podmínkami jednoduché jízdenky (vyjma případu dle čl. 282) dle SPPO, Část druhá, Kapitola II, oddíl A.

284. Použít vlak vyšší kvality bez zaplacení příplatku je možné při dočerpání zůstatku kilometrů i na první navazující jízdenku, která platí současně s KMB.

285. Cestující zapíše předepsané údaje trvanlivým způsobem v části určené pro záznamy cestujícího v řádku zamýšlené jízdy ještě před odjezdem vlaku z nástupní stanice. Pokud se cestující při vyplňování údajů zmýlí, chybně zapsané údaje nesmí opravovat a správný zápis provede do další kolonky. Zrušení chybně zapsané kolonky provede zaměstnanec ČD ve výdejně nebo ve vlaku.

Zaměstnanec ČD (ve vlaku nebo výdejně jízdenek) provede odpočet kilometrů podle údajů zapsaných cestujícím a odebere kontrolní kupóny, případně provede zrušení předchozího řádku s chybně zapsanými údaji nejpozději v den, vypsaný cestujícím jako den nástupu jízdy. Bez řádně provedeného zrušení provede první kontrolu provádějící zaměstnanec ČD odpočet kilometrů i za tento řádek.

286. V případě, že cestující vyplnil údaje, které přísluší vyplnit výhradně ČD, označí pověřený zaměstnanec ČD tento řádek za zkažený a v nově vyplněném řádku cestujícímu odečte 600 km za osobu nebo vybere přirážku dle SPPO.

287. Předloží-li cestující ke kontrole KMB bez vyplněných všech předepsaných údajů, je považován za cestujícího bez platné jízdenky. Pověřený zaměstnanec ČD vyplní veškeré údaje dle pokynů cestujícího a odečte navíc za každého cestujícího 600 km (jako důvod zapíše "Nástup bez vyplněných údajů") nebo vybere v hotovosti přirážku dle SPPO.

288. Pokračuje-li držitel KMB s omezeným použitím v jízdě (nebo jízdu nastoupí) mimo vymezené období použití dle čl. 262 b), odečte pověřený zaměstnanec ČD za každého cestujícího 140 km (jako důvod zapíše: "Jízda mimo období použití") nebo vybere v hotovosti přirážku 100 Kč.

289. Tabulka minimálních a maximálních odpisů kilometrických vzdáleností za jednoho cestujícího:

Uživatel 2. vozová třída 1. vozová třída
násobek km minimální odpis maximální odpis násobek km minimální odpis maximální odpis
15 + 1 100 km 400 km 1,5 150 km 600 km
- 15 0,5 50 km 200 km 0,75 75 km 300 km
pes 0,5 50 km 200 km 0,5 50 km 200 km

Zaokrouhlování součtu kilometrů se provádí vždy na celé kilometry směrem nahoru.

290. Použije-li cestující v části cesty 1. vozovou třídu a v části 2. vozovou třídu:

 1. zapíše celou projetou trať do jedné kolonky jako trať projetou ve 2. vozové třídě a každý úsek tratě, ve kterém použije 1. vozovou třídu, zapíše pro vyjádření odpisu "doplatku do 1. vozové třídy" do následující kolonky. Minimální odpis kilometrů se v tomto případě vztahuje pouze na trať projetou ve 2. vozové třídě;

 2. zapíše celou projetou trať do jedné kolonky jako trať projetou ve 2. vozové třídě a za trať projetou v 1. vozové třídě v hotovosti zaplatí doplatek rovnající se rozdílu zákaznického jízdného v 1. a 2. vozové třídě. Při vystavení doplatku jízdného ke KMB ve vlaku se neplatí přirážka ani manipulační přirážka dle SPPO.

291. Tabulka pro výpočet doplatku do 1. vozové třídy:

Uživatel násobek km
15 + 0,5
- 15 0,25

Sešitek KMB nelze použít k doplatku do 1. vozové třídy k jinému jízdnímu dokladu než je KMB.

V případě nedostatku kilometrů v sešitku KMB po zapsání trasy pro 1.vozovou třídu, pokud nenaváže cestující novým sešitkem KMB, doplatí v hotovosti zákaznické jízdné pro dospělé cestující (15+) odpovídající rozdílu vypočteného odpočtu pro jízdu v 1.vozové třídě a zbytku kilometrů v KMB.

292. Rozhodne-li se cestující, že nenastoupí jízdu, pro kterou má již příslušnou kolonku vyplněnou, požádá výdejnu jízdenek v nástupní stanici nejpozději v den, označený jako den nástupu jízdy, o potvrzení nevyužití. Pokud jsou již kontrolní kupóny odebrány, výdejna jízdenek ČD, která provedla odpočet (potvrzení) dorovná kilometrický zůstatek a kontrolní kupóny do původního stavu. Bez řádně provedeného zrušení provede první kontrolu provádějící zaměstnanec ČD odpočet kilometrů i za tento řádek.

293. Zbývá-li v KMB méně kilometrů, než je minimální odpisová vzdálenost pro zapsané cestující a vozovou třídu, lze ji při poslední jízdě použít i pro cestu kratší a KMB se vždy vynuluje.

294. Zbývá-li v KMB méně kilometrů, než odpovídá odpočtu kilometrů zapsané trasy, lze navázat těmito způsoby:

 1. cestující naváže dvě KMB za těchto podmínek:
 2. cestující doplatí v hotovosti:

  V tomto případě se k doplatku neúčtuje přirážka k jízdnému ani manipulační přirážka dle SPPO, neuvažuje se minimální odpisová vzdálenost, pokud je skutečná tarifní vzdálenost menší než 100 kilometrů, a maximální odpisová vzdálenost, pokud je skutečná tarifní vzdálenost větší než 400 tarifních kilometrů. Vždy se však provede odpočet do nulového zůstatku kilometrů.

Postup podle článku 294 b) se použije rovněž v případě, kdy cestující žádá o doplatek při jízdě oklikou.

295. Pokud cestující dvakrát pojíždí jednu trať (lomené jízdné), rozepíše tuto trasu do dvou kolonek, přičemž minimální odpis kilometrů se uvažuje pouze jednou (v kolonce s větší kilometrickou vzdáleností) a maximální odpis kilometrů za každou kolonku zvlášť.

296. Při nesouladu kilometrického zůstatku v sešitku KMB a kilometrů na kontrolních kupónech se nebere zřetel na dodatečné reklamace, první zaměstnanec ČD, který provádí odpočet, provede vždy dorovnání do souladu mezi zůstatkem kilometrů na kupónech a zůstatkem kilometrů v sešitku.

297. Pokud se splete zaměstnanec ČD při odpočtu kilometrů a cestující to zjistí dodatečně, požádá o provedení opravy (a dorovnání zůstatků i kontrolních kupónů) pověřeného zaměstnance ČD.

298. - 299. Neobsazeno.

K. JUNIOR TOUR (JT)

300. Jízdní doklad Junior tour se vydává pro libovolné pojíždění tratí v celé síti ČD ve zvolených třech nebo pěti dnech kdykoliv v době platnosti dokladu. Ve vlacích vyšší kvality neplatí cestující s jízdním dokladem Junior tour příplatek na tyto vlaky dle SPPO a ve vlaku SC zaplatí globální cenu pro dítě (-15).

301. Jízdní doklad Junior tour lze vydat pouze pro 2. vozovou třídu, doplatek do 1. vozové třídy není možný.

302. Jízdní doklad Junior tour se vydává jako přenosný pro cestující do 26 let věku (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin) za základní cenu nebo se slevou cca 10% pro držitele platného průkazu JP nebo JP-I.

303. Ceny jízdních dokladů Junior tour jsou uvedeny v Ceníku 3.

304. Držitel jízdního dokladu Junior tour dokládá věk jakýmkoliv (oficiálním) průkazem ověřeným razítkem vydavatele, který obsahuje jeho fotografii, jméno a datum narození (rodné číslo), nárok na zlevněnou cenu se prokazuje platným průkazem JP, JP-I.

305. Jízdní doklad Junior tour prodávají pouze výdejny jízdenek ČD vybavené zařízením pro elektronický výdej jízdních dokladů (mimo MOP a POP).

306. V předprodeji lze jízdní doklad Junior tour zakoupit od 1.6. kalendářního roku; prodej se ukončí nejpozději 11.9. (u pětidenního dokladu) nebo 13.9. (u třídenního dokladu).

307. Jízdní doklady Junior tour se vydávají na období platnosti od 15.06. kalendářního roku do 15.09. kalendářního roku (prodloužené letní prázdniny) a platí 21 dnů od prvního dne platnosti, nejpozději však do 15.09. kalendářního roku.

308. Jízdní doklad Junior tour je platný vždy do 6.00 hodin následujícího dne po dni, který cestující vepsal do volného políčka. Přerušení jízdy je možné kdykoliv v době platnosti použitého políčka.

309. Platnost dokladu končí vyčerpáním všech políček nebo ve 24.00 posledního dne platnosti i kdyby nebyla vyčerpána všechna políčka nebo cestující použil políčko poslední.

310. Cestující je povinen ještě před odjezdem vlaku z nástupní stanice zapsat do prvního volného políčka datum nástupu jízdy.

311. Pokud cestující předloží jízdní doklad Junior tour bez vyplněného data, kontrolu provádějící zaměstnanec ČD ho doplní a od cestujícího vybere vždy v hotovosti přirážku k jízdnému dle SPPO.

312. Pokud cestující pokračuje v jízdě po 6.00 (event. 24.00) hodině a platnost políčka je ukončena, doplní pověřený zaměstnanec ČD do dalšího volného políčka nový datum (bez sankce) nebo cestující doplatí v hotovosti za úsek ze stanice, kde vlak naposledy zastavoval před skončením platnosti posledního políčka, do cílové stanice cestujícího.

313. Zrušení data zapsaného v políčku není možné.

314. K jízdnímu dokladu Junior tour se doporučuje zakoupení pouzdra, jehož cena je uvedena v Ceníku 7.

315. - 319. Neobsazeno.

L. JUNIOR PAS (JP)

320. Sleva jízdného pro držitele průkazu Junior pas je určena pro cestující do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin). Platný průkaz Junior pas opravňuje držitele k zakoupení jednoduché nebo zpáteční jízdenky dle Ceníku 2A a jízdního dokladu Junior tour se slevou dle Ceníku 2D. Platný průkaz Junior pas dále opravňuje držitele k zakoupení jízdenky pro 1.vozovou třídu nebo doplatku do 1.vozové třídy za zákaznické jízdné jako dospělí cestující (15+).

321. Sleva jízdného pro držitele průkazu Junior pas se přizná pouze ve 2. vozové třídě.

322. Průkazem na slevu jízdného je průkaz Junior pas, který se skládá z kmenového listu a cenné známky pro roční období*).

323. Průkaz JP prodávají výdejny jízdenek ČD na základě předložení osobního dokladu který obsahuje datum narození (občanský průkaz nebo cestovní pas nebo povolení k trvalému pobytu) a fotografie dle článku 128.

324. Průkaz JP se vystavuje s platností jeden rok*), nejvýše však do dne, který předchází dni 26. narozenin držitele. Je-li zbývající období kratší než půl roku nebo rok, cena známky za roční platnost se nesnižuje.

325. Cena cenných známek k Junior pasu je uvedena v Ceníku 2B.

326. K průkazu Junior pas lze zakoupit pouzdro, jehož cena je uvedena v Ceníku 10.

327. - 329. Neobsazeno.

------

*) u průkazů vydaných do 14.12.2002 může být platnost stanovena na 6 měsíců s vylepenou cennou známkou za 400 Kč.

M. JUNIOR PAS - ISIC (JP-I)

330. Sleva jízdného pro držitele průkazu Junior pas-ISIC je určena pro držitele KARTY ISIC*) do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin). Platný průkaz Junior pas-ISIC opravňuje držitele k zakoupení jednoduché nebo zpáteční jízdenky a jízdenky Junior tour se slevou a traťové měsíční jízdenky se zvláštní cenou. Platný průkaz Junior pas-ISIC dále opravňuje držitele k zakoupení jízdenky pro 1.vozovou třídu nebo doplatku do 1.vozové třídy za zákaznické jízdné jako dospělí cestující (15+).

331. Sleva jízdného pro držitele průkazu Junior pas-ISIC se přizná pouze ve 2. vozové třídě.

332. Ceníky jízdného pro držitele průkazu JP-I jsou uvedeny v Ceníku 2A a 2F.

333. Průkazem na slevu jízdného je Junior pas-ISIC. Průkaz Junior pas-ISIC se skládá z kmenového listu pro roční časové období a z cenné známky, nalepené na kmenovém listu.

334. . Průkaz JP-I prodávají výdejny jízdenek ČD na základě předložení osobního dokladu který obsahuje datum narození (občanský průkaz nebo cestovní pas nebo povolení k trvalému pobytu), KARTY ISIC*) a fotografie dle čl. 128.

335. Průkaz JP-I může být vystaven s platností maximálně rok**), nejvýše však do dne, který předchází dni 26. narozenin držitele nebo do posledního dne platnosti KARTY ISIC*). Je-li zbývající období kratší než jeden rok, cena známky pro roční platnost se nesnižuje.

336. Cena roční cenné známky je uvedena v Ceníku 2.

337. K průkazu Junior pas-ISIC lze zakoupit pouzdro, jehož cena je uvedena v Ceníku 10*) .

338. - 339. Neobsazeno.

------
*) KARTA ISIC (The International Student Identity Card) je mezinárodní studentský průkaz.
**) Na základě mimořádného opatření může být výjimečně provedeno prodloužení platnosti průkazu o jeden rok vylepením cenné známky na rubu průkazu; takový průkaz platí do dne uvedeného na lícové straně v kolonce "Platí do" + 365 dnů.

N. SENIOR PAS (SP)

340. Průkaz Senior pas (SP) opravňuje cestujícího ode dne 70. narozenin s trvalým bydlištěm v ČR:

341. Průkazem na slevu je platný průkaz SP, který se skládá z kmenového listu a cenné známky pro jedno roční období**).

342. Průkaz SP prodávají výdejny jízdenek s elektronickým výdejem jízdních dokladů ČD na základě předložení občanského průkazu nebo povolení k trvalému pobytu v ČR a fotografie dle čl. 128.

343. Cena cenné známky je uvedena v Ceníku 2.

344. Držitel je povinen předložit:

345. Pro použití jiného než osobního vlaku (spěšného, rychlíku nebo vlaku vyšší kvality) se průkaz Senior pas pro bezplatnou jízdu neuzná, cestující si zakoupí jízdenku za zákaznické jízdné pro důchodce dle čl. 147.

346. Požádá-li v osobním vlaku, po nástupu v neobsazené stanici, držitel platného průkazu Senior pas o vystavení jízdenky pro návazný spěšný vlak, rychlík nebo vlak vyšší kvality z přestupní stanice nebo se v takovém vlaku přihlásí o vystavení jízdenky a ohlásí přestup z osobního vlaku, do kterého nastoupil v neobsazené stanici, odbaví zaměstnanec ČD cestujícího za zákaznické jízdné pro důchodce bez přirážky k jízdnému nebo manipulační přirážky dle SPPO.

347. Při jiných doplatcích jízdného ve vlaku, po předložení Senior pasu, než je uvedeno v článku 346, odbaví zaměstnanec ČD cestujícího s manipulační přirážkou nebo přirážkou k jízdnému dle SPPO.

348. Při použití 1. vozové třídy se síťová jízdenka vystavená pro držitele průkazu SP*) nebo průkaz SP pro bezplatnou jízdu neuzná, cestující zaplatí celé zákaznické jízdné v 1. vozové třídě dle čl. 147 a přirážku k jízdnému nebo manipulační přirážku dle SPPO.

349. Neobsazeno.

------
*) pouze u průkazů vystavených počínaje dnem 15.12.2002.
**) Na základě mimořádného opatření může být výjimečně provedeno prodloužení platnosti průkazu o jeden rok vylepením cenné známky na rubu průkazu; takový průkaz platí do dne uvedeného na lícové straně v kolonce "Platí do" + 365 dnů.

Kapitola IV

Zvláštní vlaky v osobní přepravě

A. POSILOVÉ VLAKY A VOZY (očekávaná zvýšená frekvence)

350. Zvláštní vozy a vlaky jsou zaváděny na objednávku, jsou určeny k výhradnímu použití objednavatelem. Zvláštní vozy jsou řazeny v pravidelných vlacích uvedených v jízdním řádu nebo ve zvláštních vlacích. Zvláštní vozy se do vlaku zavedeného v jízdním řádu zařazují dle technologických možností na kraj soupravy, nebrání-li to dalším manipulacím se soupravou vlaku. Cílem těchto opatření je nerušit zákazníka (objednavatele) běžnou frekvencí. Zvláštní vlaky jsou zaváděny v trase a časech podle požadavku objednavatele a v souladu s možnostmi ČD.

351. Objednavatel zodpovídá za to, aby nebyla překročena kapacita jednotlivých vozů, a aby nedocházelo k jejich poškozování cestujícími. Vždy musí být z provozních a bezpečnostních důvodů umožněn průchod ze zvláštního vozu do ostatních vozů soupravy, toto opatření platí i pro zvláštní vlaky.

352. Za zvláštní vůz (vlak) zaplatí objednavatel smluvní cenu. Smluvní cena je cena dohodnutá mezi ČD a objednavatelem. Cestující ve zvláštních vozech (vlacích) nejsou odbavováni podle obvyklých tarifních ustanovení, cena za jízdné je zahrnuta ve smluvní ceně. Smluvní cena dále zahrnuje přípravu a použití železničních vozidel, použití dopravní cesty, náklady na trakční energii, mzdové náklady a ostatní očekávané náklady vzniklé v souvislosti s objednanou přepravou. V této ceně je zahrnuta daň z přidané hodnoty.

353. Cena musí být objednavatelem uhrazena nejpozději 72 hodin před plánovaným odjezdem. Úhradu lze provést v hotovosti nebo bankovním převodem.

354. Objednávka na zavedení zvláštního vozu (vlaku) musí být podána písemně a musí obsahovat:
  - údaje o objednavateli (adresa, kontaktní osoba, telefonní číslo, příp. e-mailové nebo faxové spojení na kontaktní osobu, zúčtovací data),
  - zda se jedná o zvláštní vůz (vozy) nebo vlak,
  - počet vozů,
  - výchozí a cílovou ŽST požadované přepravy,
  - požadavky na trasu vozu (vlaku), u objednávky na zvláštní vlak též požadavky na místa zastavení,
  - předpokládaný čas odjezdu a příjezdu, příp. dobu pobytu,
  - datum přepravy.

Dále může být uveden požadavek na typ vozů, u zvláštních vlaků též na typ lokomotivy. Objednávka zvláštních vozů může obsahovat čísla vlaků, kterými má být přeprava uskutečněna.

355. Objednávku na zavedení zvláštního vozu nebo vlaku lze podat u některého z těchto míst:
  - železniční stanice ČD (ŽST),
  - Obchodně provozní ředitelství ČD (OPŘ ČD),
  - odbor osobní dopravy a přepravy Divize obchodně provozní (DOP ČD),
  - pobočky Cestovní kanceláře ČD (CK ČD).

356. Přijetím objednávky se ČD zavazují k přezkoumání její technické proveditelnosti, neznamená to však potvrzení objednávky.

357. Termíny pro podání objednávky:
  - pro zavedení vnitrostátního zvláštního vlaku nejméně 30 dnů, pro mezistátní vlak nejméně 90 dnů, před požadovaným dnem jízdy,
  - pro zavedení zvláštního vozu ve vnitrostátním vlaku nejméně 15 dnů, v mezistátní přepravě nejméně 60 dnů, před požadovaným dnem jízdy.

358. Po obdržení objednávky a jejím předběžném přezkoumání kontaktuje pracoviště příslušné k vyřízení žádosti (OPŘ nebo DOP Praha) objednavatele, s nímž se dohodne na dalším společném postupu. Dojde-li ke shodě ve všech důležitých bodech a na smluvní ceně, objednávka se po písemném závazku objednatele uhradit smluvní cenu, realizuje.

359. Zruší-li objednavatel objednávku po té, co se písemně zavázal zaplatit smluvní cenu, je povinen uhradit:

 1. skutečně vynaložené náklady, byla-li objednávka zrušena v době delší než 7 dnů před plánovaným odjezdem,
 2. skutečně vynaložené náklady, minimálně 10% ze smluvní ceny, byla-li objednávka zrušena v době od 7 dnů do 72 hodin před plánovaným odjezdem,
 3. skutečně vynaložené náklady, min. 25% z celkové ceny, byla-li objednávka zrušena v době od 72 hodin do 24 hodin před plánovaným odjezdem,
 4. smluvní cenu sníženou o poplatek za použití dopravní cesty, byla-li objednávka zrušena v době kratší než 24 hodin před plánovaným odjezdem.

Ve všech uvedených případech však musí být uhrazen minimální poplatek 800 Kč.

360. Změna termínu plánovaného odjezdu, oznámená objednavatelem 7 dní a méně před plánovaným odjezdem, je z hlediska úhrad považována za zrušení objednávky.

361. Zrušit objednávku je možné na místech příslušných k jejímu podání. Zrušení objednávky musí být písemné.

B. POSILOVÉ VOZY A VLAKY

362. Posilové vozy (vlaky) zavádějí ČD pro pokrytí očekávané zvýšené frekvence cestujících v osobní přepravě. ČD odvozují zvýšenou přepravní frekvenci zejména ze statistických údajů, z příslušného kalendářního období a z počtu prodaných rezervací a vyhrazených míst. Posilové vozy (vlaky) jsou určeny pro běžnou frekvenci. Posilové vozy jsou řazeny na pravidelných vlacích uvedených v jízdním řádu, posilové vlaky jsou zpravidla zaváděny v časech a trasách vlaků uvedených v jízdním řádu.

363. Zavedení posilového vozu (vlaku) je ze strany ČD limitováno.

364. V posilových vozech (vlacích) platí v plném rozsahu tarifní podmínky ČD. Místa v těchto vozech (vlacích) mohou být zařazena do rezervačního systému nebo vyhrazena dle čl.114 SPPO.